تهران- ایرنا- رعایت عرف و هنجارهای دیپلماتیک از سوی مقام های رسمی به ویژه کارگزاران سیاست خارجی، از نگاه صاحبنظران و کارشناسان مسائل بین المللی، عاملی اثرگذار در موفقیت سیاست خارجی و پیگیری منافع ملی به شمار می آید.

 

عرف و آیین دیپلماسیِ موجود در روابط بین الملل، طی گذر زمان تعریف، چارچوب و شمایل کنونی خود را به دست آورده است. این در حالی است که روابط و تشریفات میان کشورها، قرن ها بر مبنای زورمداری و قدرتمندی تعریف و اعمال می شد و سال ها زمان نیاز بود تا عرف و پروتکل های برآمده از کنوانسیون های گوناگون بین المللی، مبنای سامان بخشی به آیین دیپلماسی کشورها قرار گیرد. 

منبع : تبریز سر ایران است. |نقش تشریفات و هنجارهای دیپلماتیک در ثمربخشی سیاست خارجی و پیگیری منافع ملی
برچسب ها : سیاست ,پیری منافع ,سیاست خارجی ,هنجارهای دیپلماتیک